» Dla mieszkańca » Gospodarka odpadami » Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

W Mysłowicach przy ul. Miarki 38 (baza ZOMM, osiedle Centrum, okolice szybu wschodniego) oraz w dzielnicy Brzezinka przy ul. Piaskowej uruchomione zostały specjalne Punkty, do których mieszkańcy miasta Mysłowice mogą bezpłatnie oddawać m.in. kłopotliwe odpady.

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynne są we wszystkie robocze dni tygodnia: 

 • w poniedziałki i wtorki w godzinach od 08:00 do 16:00,
 • w środy w godzinach od 10:00 do 18:00,
 • w czwartki w godzinach od 12:00 do 20:00,
 • w piątki w godzinach od 08:00 do 16:00,
 • w soboty w godzinach od 08:00 do 14:00.

Odpady przyjmowane nieodpłatnie (w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi):

 • papier;
 • metale;
 • towrzywa sztuczne;
 • szkło;
 • przeterminowane leki;
 • chemikalia;
 • zużyte baterie;
 • zużyte akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • zużyte opony;
 • odpady zielone (trawa, liście, gałęzie);
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne do 300 kg na mieszkańca na rok;
 • pozostałe z selektywnej zbiórki;
 • odpady ulegające biodegradacji.

Odpady przyjmowane odpłatnie (aktualny cennik znaleźć można na stronie Zakładu Oczyszczania Miasta Mysłowice Sp. z o.o. www.zomm.pl oraz w Biurze Obsługi i w PSZOK-u):

 • niesegregowane zmieszane odpady komunalne;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe powyżej 300 kg na mieszkańca na rok.

W celu weryfikacji limitu odpadów budowlanych przyjmowanych nieodpłatnie dla konkretnej nieruchomości (liczba osób podana w deklaracji x 300 kg/rok) osoba, która przywiozła odpady ma obowiązek okazać dowód tożsamości z adresem zameldowania lub złożyć oświadczenie o zamieszkiwaniu w Mysłowicach z podaniem adresu, z którego odpady pochodzą.

Przeterminowane leki i termomentry rtęciowe można również oddać w wyznaczonych aptekach.

Wykaz aptek

Punkt ten jest przeznaczony do przyjmowania odpadów komunalnych wyłącznie od mieszkańców miasta Mysłowice. Odpady pochodzące z działalności gospodarczej i instytucji nie będą przyjmowane.

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy