» Inwestycje » ul. Chrzanowska – teren niezabudowany o pow. 1,0098 ha, przeznaczony do zbycia na cele usługowe
7 października 2020

ul. Chrzanowska – teren niezabudowany o pow. 1,0098 ha, przeznaczony do zbycia na cele usługowe

Informacja o niezabudowanym terenie gminnym o pow. 1,0098 ha, przeznaczonym pod zabudowę na cele usługowe.

Położenie

 • Nieruchomość położona w Mysłowicach przy ulicy Chrzanowskiej, niezabudowana.
 • Adres: 41 – 404 Mysłowice, ul. Chrzanowska.
 • W skład nieruchomości wchodzą 4 odrębne działki oznaczone numerami ewidencyjnymi:
 1. 4039/415 o pow. 2224 m2,
 2. 4040/415 o pow. 2115 m2,
 3. 4041/415 o pow. 2146 m2,
 4. 4042/415 o pow. 2346 m2.

wraz z udziałem po ¼ części każda w działce nr 4044/415 o pow. 1267 m2, stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową, usytuowane na karcie mapy 1 obręb 0002 Brzęczkowice, zapisane w księdze wieczystej KA1L/00021233/8 Sądu Rejonowego w Mysłowicach.

Charakterystyka nieruchomości

 • Właścicielem nieruchomości jest Gmina Mysłowice.
 • Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 1,0098 ha.
 • Przeznaczenie: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Brzezinka Północna” w Mysłowicach, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Mysłowice Nr XXII/346/16 z dnia 25 maja 2016 r., działki przeznaczone zostały dla strefy oznaczonej symbolem 2.U/P – tereny zabudowy usługowo – produkcyjnej.
 • Działki położone są na południowy – wschód od centrum miasta Mysłowice, w dzielnicy Brzezinka. Posiadają nieregularne kształty, są nierówne i w części porośnięte wysoką zielenią oraz drzewami.
 • W ich sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, warsztaty i zakłady usługowe. Przedmiotowy teren pozostaje w oddziaływaniu węzła komunikacyjnego „Brzęczkowice” (autostrada A4 – droga krajowa S1).
 • Dojazd komunikacją zbiorową: autobusem linii KZK GOP Nr 44 do przystanku Brzezinka Cmentarna, a następnie przejście pieszo.
 • Uzbrojenie – sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, teletechniczna i gazowa przebiegają w ulicy Chrzanowskiej.

Sposób zagospodarowania

Szczegółowe zagospodarowanie terenu i jego zabudowa nastąpi zgodnie z ustaleniami planu miejscowego, gdzie podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa usługowa. Na nieruchomości można będzie zrealizować również zabudowę pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny, które mogą występować samodzielnie lub łącznie, w dowolnych proporcjach. W zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania i zagospodarowania nieruchomości jej nabywca własnym staraniem i na własny koszt, zobowiązany będzie do zrealizowania uzbrojenia technicznego dla zamierzonej inwestycji, zapewnienia dostawy mediów, a także w razie takiej konieczności uzyskania zezwolenia i dokonania wycinki istniejącej zieleni.

Obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywać się będzie z drogi publicznej ulicy Chrzanowskiej, poprzez istniejący zjazd i wewnętrzną drogę dojazdową.

Tryb zbycia

Przetarg nieograniczony.

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, tel. kontaktowy nr (32) 3171236, a informacji o możliwości i warunkach zabudowy tego terenu w Wydziale Architektury i Budownictwa tel. kontaktowy nr (32) 3171324, w godzinach pracy urzędu.

W obiektywie

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy