» Inwestycje » ul. Dworcowa – terenie przygotowywanym do zbycia pod zabudowę na cele działalności gospodarczej
7 października 2020

ul. Dworcowa – terenie przygotowywanym do zbycia pod zabudowę na cele działalności gospodarczej

Informacja o niezabudowanym terenie gminnym o pow. 0,5214 ha, przeznaczonym pod zabudowę na cele produkcyjno – usługowe.

Położenie

  • Nieruchomość położona w Mysłowicach przy ulicy Dworcowej, niezabudowana.
  • Adres: 41 – 404 Mysłowice, ul. Dworcowa.
  • W skład nieruchomości wchodzi działka oznaczona numerem ewidencyjnym 2127/248 o pow. 5214 m2, na karcie mapy 4, obręb 0001 Brzezinka, objęta księgą wieczystą KA1L/00044532/1.

Charakterystyka nieruchomości

  • Właścicielem nieruchomości jest Gmina Mysłowice.
  • Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,5214 ha.
  • Przeznaczenie: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Brzezinka Południowa” w Mysłowicach, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Mysłowice Nr LXV/659/06 z dnia 30 marca 2006 r., działka przeznaczona została dla strefy oznaczonej symbolem PU – tereny produkcyjno – usługowe.
  • Nieruchomość ma kształt prostokąta, wymaga niwelacji i porośnięta jest samosiejkami drzew i krzewów. Na gruncie znajdują się ruiny po dawnym budynku i urządzeniach stacji energetycznej zasilającej nieczynną stację uzdatniania wody, nie przedstawiające żadnej wartości użytkowej. Przy wschodniej granicy działki zlokalizowany jest słup kratowy oraz przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia 6 KV, które stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ENION GRUPA TAURON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie w zakresie i na zasadach ustalonych z właścicielem sieci. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się tereny niezabudowane, częściowo zadrzewione i zakrzewione, od strony zachodniej znajdują się nieczynne zabudowania dawnej stacji uzdatniania wody Brzezinka, a od strony południowej obiekty centrum logistycznego.
  • Dojazd komunikacją zbiorową: autobusem linii KZK GOP Nr 44 do przystanku Brzezinka Cmentarna, lub transportem własnym od ulicy Cmentarnej.
  • Uzbrojenie – sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna WN, NN.

Sposób zagospodarowania

Zabudowa przedmiotowej nieruchomości oraz jej zagospodarowanie nastąpi ma podstawie zapisów planu miejscowego dla tego terenu. Nabywca własnym staraniem i na własny koszt, zobowiązany będzie do zrealizowania uzbrojenia technicznego dla zamierzonej inwestycji, zapewnienia dostawy mediów, uporządkowania terenu i rozebrania ruin po dawnym budynku i urządzeniach stacji energetycznej, a w razie takiej konieczności dokonania wycinki istniejącej zieleni. W przypadku kolizji projektowanej zabudowy z przebiegającymi sieciami uzbrojenia technicznego, nabywca na własny koszt i we własnym zakresie dokona ich przekładki po przeprowadzeniu uzgodnień w tym zakresie z właścicielami sieci.

Dojazd do nieruchomości odbywać się będzie drogą gruntową od ulicy Cmentarnej. Do obsługi komunikacyjnej nieruchomości będą miały zastosowanie zasady i warunki obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (m.in. Rozdziału 4 pkt 12). Projektowana jest przebudowa ulicy Cmentarnej z wyodrębnieniem zjazdu do działki nr 2127/248.

Tryb zbycia

  • Przetarg nieograniczony.

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, tel. kontaktowy nr (32)3171236, a informacji o możliwości i warunkach zabudowy tego terenu w Wydziale Architektury i Budownictwa tel. kontaktowy nr (32) 3171324, w godzinach pracy urzędu.

W obiektywie

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy