» Inwestycje » ul. Kościelna nr 7 – nieruchomość zabudowana obiektami po dawnej Szkole Podstawowej nr 10
7 października 2020

ul. Kościelna nr 7 – nieruchomość zabudowana obiektami po dawnej Szkole Podstawowej nr 10

Informacja o terenie zabudowanym o pow. 0,4123 ha, przeznaczonym do zbycia na cele usługowe

1. Położenie

  • Nieruchomość położona w Mysłowicach przy ulicy Kościelnej, zabudowana obiektami po dawnej Szkole Podstawowej nr 10.
  • Adres: 41 – 400 Mysłowice, ul. Kościelna nr 7.
  • W skład nieruchomości wchodzą działki: nr 566/96 o pow. 2633 m2 i nr 1469/96 o pow. 1490 m2, karta mapy 5, obręb 0001 Brzezinka, księga wieczysta KA1L/00021352/8.

2. Charakterystyka działki

  • Właścicielem nieruchomości jest Gmina Mysłowice.
  • Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi– 0,4123 ha.
  • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego miasta: teren posiada pokrycie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Brzezinka Północna w Mysłowicach, zatwierdzonym uchwałą Rady miasta Mysłowice z dnia 25 maja 2016 r. Nr XXII/346/16, który wyznacza dla niego strefę oznaczoną symbolem U – teren zabudowy usługowej.
  • Nieruchomość położona jest w centrum dzielnicy Brzezinka. W sąsiedztwie znajduje się kościół i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Posiada nieregularny kształt, jest znacznie nachylona w kierunku północnym. Na nieruchomości znajduje się trzykondygnacyjny obiekt dawnego budynku szkolnego o pow. zabudowy 284 m2 wraz z kotłownią węglową o pow. zabudowy 66 m2, dwa wolno stojące budynki o pow. zabudowy 107 m2 i 63 m2 oraz boisko asfaltowe.
  • Dojazd komunikacją zbiorową: autobusami linii KZK GOP nr: 35, 44, 76, 77, 106, 149, 223, 788, 931i 995 do przystanku Brzezinka Centrum.
  • Uzbrojenie – w ulicy Kościelnej znajdują się sieci: gazowa, kanalizacyjna, wodociągowa i elektryczna.

3. Sposób zagospodarowania

Szczegółowe zagospodarowanie terenu nastąpi zgodnie z ustaleniami planu miejscowego, który przeznacza nieruchomość na cele usługowe.

Budynek szkoły znajduje się w Wykazie zabytków nieruchomości wyznaczonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ujęcia w Gminnej Ewidencji Zabytków znajdujących się na terenie miasta Mysłowice. Nakazane będzie zachowanie zewnętrznego wyglądu obiektu w niezmienionym stanie, a nadto wszelkie prace związane z ingerencją w elementy zewnętrzne wymagać będą zgłoszenia, konsultacji i uzyskania stosownej zgody konserwatora zabytków.

Obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywać się będzie bezpośrednio z drogi publicznej ulicy Kościelnej.

4.   Tryb zbycia.

Przetarg

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, tel. kontaktowy nr (32) 3171236, a informację o możliwości zabudowy tego terenu w Wydziale Architektury i Budownictwa tel. kontaktowy nr (32) 3171324 w godzinach pracy urzędu.

W obiektywie

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy