» Inwestycje » ul. Laryska – Cicha – teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (2 działki)
7 października 2020

ul. Laryska – Cicha – teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (2 działki)

Informacja o terenie niezabudowanym, przygotowanym do zbycia pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Położenie

  • Nieruchomości niezabudowane, położone w Mysłowicach – Laryszu w rejonie ulic: Laryskiej –Cichej.
  • Adres: 41 – 404 Mysłowice, ul. Laryska.
  • W skład nieruchomości wchodzą działki, na karcie mapy 1 obrębu Brzezinka, zapisane w księdze wieczystej nr KA1L/00011094/8 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej, oznaczone numerami:

1) nr 1067/136 o pow. 887 m2

2) nr 1068/136 o pow. 984 m2

oraz udział 2/13 cz. w działce nr 1076/136 o pow. 1936 m2, przeznaczonej pod wewnętrzną drogę dojazdową, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1L/00038551/5.

Charakterystyka działki

  • Właścicielem nieruchomości jest Gmina Mysłowice.
  • Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi ok. 2169 m2.
  • Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą nr LIV/557/2005 z dnia 24 listopada 2005 roku, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dzielnicy „Morgi Zachód” w Mysłowicach, przedmiotowe działki posiadają przeznaczenie: MU II – tereny mieszkaniowo – usługowe – zabudowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług. Ponadto w południowej części działki nr 1068/136, przebiega strefa ochronna sieci SN. Szczegółowe ustalenia warunków zagospodarowania terenu w obszarze stref ochronnych sieci infrastruktury technicznej, należy uzgadniać z zarządcami mediów dla których utworzono strefę. Zbywane działki znajdują się na obszarze terenu górniczego, w związku z czym wznoszenie trwałych budowli i urządzeń, zgodnie z zapisami planu miejscowego, wymaga uzgodnienia z właściwym organem państwowego nadzoru górniczego. Zagospodarowanie nin. nieruchomości nastąpi na podstawie zapisów planu miejscowego.

  • Dojazd komunikacją indywidualną: ul. Laryską, ul. Cichą.
  • Dojazd komunikacją zbiorową: autobusami linii KZK GOP Nr 76, Nr 76N, Nr 106, Nr 160, Nr 219, Nr 788, do ul. Laryskiej.
  • Uzbrojenie-rejon nieruchomości uzbrojony jest w sieci: wodociągową, gazową, energetyczną, teletechniczną, kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej (w ul. Laryskiej).

Sposób zagospodarowania

Charakterystyka: Nieruchomości niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zgodnie z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zbywany teren znajduje się w granicach obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego Morgi w Mysłowicach (na podstawie uchwały Rady Miasta Mysłowice nr XL/602/17 z dnia 29.06.2017r.). W projekcie opracowanego nowego planu miejscowego, utrzymuje się dotychczasowe przeznaczenie nieruchomości na cele mieszkaniowo – usługowe. Zbywane działki częściowo porośnięte są samosiejkami i pojedynczymi drzewami. Płożone są na terenie, na którym w latach ubiegłych gromadziły się wody opadowe. W 2014 r. na odcinku od ul. Cichej do ul. Laryskiej, została wybudowana nowa kanalizacja deszczowa z włączeniem do istniejącej kanalizacji w ul. Laryskiej. Kanalizacja ta została wybudowana m.in. na działce nr 1076/136, stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową do w/w działek. Przez zbywaną działkę nr 1068/136 (planowaną pod zabudowę mieszkaniową) przebiegają dwa kable teletechniczne podziemne, a także kabel energetyczny, który przebiega w pobliżu południowej jej granicy. Przedmiotowa działka może być wykorzystana pod zabudowę z zastrzeżeniem, że projektowane obiekty budowlane nie mogą naruszać istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu i przy ich lokalizacji zostaną zachowane odpowiednie odległości od sieci. W przypadku, gdyby jednak projektowana zabudowa kolidowała z przebiegającymi sieciami, nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt dokonać przełożenia sieci, po uzgodnieniu z ich gestorami (realizacja zabudowy mieszkaniowej na działce nr 1068/136 ewidentnie wymaga przebudowy istniejącej sieci teletechnicznej – zgodnie z uzyskaną opinią Orange Polska z dnia 21.11.2018 r., ewentualna zmiana lokalizacji przebiegu tych urządzeń może zostać zrealizowana nakładem i staraniem wnioskodawcy, po uprzednim wystąpieniu o wydanie warunków technicznych). Nabywcy zobowiązani będą zapewnić właścicielom sieci dostęp do sieci, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii. Obsługa komunikacyjna zbywanych w/w nieruchomości może się odbywać od ul. Cichej bądź od ul. Laryskiej. Podstawowa obsługa komunikacyjna nin. działek zalecana jest od ulicy Laryskiej, po działce nr 2318/136, stanowiącej ogólnodostępną wewnętrzną drogę gminną, a następnie po działce nr 1076/136, w której Gmina Mysłowice sprzedaje swoje udziały. Lokalizację zjazdu z ulicy Laryskiej nabywcy uzgodnią z zarządcą drogi w odrębnym postępowaniu.

Nabywcy zobowiązani będą we własnym zakresie i na własny koszt: Wykonać badanie geotechniczne gruntu i dokonać odwodnienia (drenażu) działek; W razie potrzeby wyrównać i uporządkować teren oraz dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową, po wcześniejszym uzyskaniu stosownej decyzji na wycinkę (koszty i opłaty z tym związane ponoszą nabywcy); Wykonać uzgodnienia branżowe przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków, a także wód opadowych; Dokonać w uzgodnieniu z właścicielem sieci, przebudowy sieci teletechnicznej (dot. działki nr 1068/136); Wspólnie z pozostałymi współwłaścicielami działki nr 1076/136, wykonać na tej działce, wewnętrzną drogę dojazdową do działek nabytych w przetargu.

Tryb zbycia.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż poszczególnych działek wraz z udziałem 1/13 cz. w działce nr 1076/136, przeznaczonej pod wewnętrzną drogę dojazdową.

W przypadku zainteresowania nabyciem przedmiotowych nieruchomości szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1, tel. 32 31 71  236. Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy działek można uzyskać w Wydziale Architektury, Budownictwa i Planowania Urzędu Miasta w Mysłowicach, tel. 32 31 71 324 (w godz. pracy urzędu).

W obiektywie

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy