» Inwestycje » ul. Mikołowska/Obrzeżna Zachodnia – teren niezabudowany na cele usługowe
7 października 2020

ul. Mikołowska/Obrzeżna Zachodnia – teren niezabudowany na cele usługowe

Informacja o niezabudowanym terenie gminnym o pow. 2,2065 ha, przeznaczonym pod zabudowę na cele usługowe.

1. Położenie

  • Nieruchomość położona w Mysłowicach przy ulicach Mikołowskiej i Obrzeżnej Zachodniej, niezabudowana.
  • Adres: 41 – 400 Mysłowice, ul. Mikołowska.
  • W skład nieruchomości wchodzi działka oznaczona numerem ewidencyjnym 3285/43 o pow. 22065 m2, na karcie mapy 4 obrębu Mysłowice, objęta księgą wieczystą KA1L/00007176/6 Sądu Rejonowego w Mysłowicach.

2. Charakterystyka działki

  • Właścicielem nieruchomości jest Gmina Mysłowice.
  • Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 2,2065 ha.
  • Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta: działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Mikołowska – Stokrotek” w Mysłowicach, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 października 2014 r. Nr LXI/1167/14 przeznaczona została dla strefy oznaczonej symbolem U – tereny zabudowy usługowej.
  • Nieruchomość usytuowana jest w Mysłowicach w rejonie ulic Mikołowskiej i Obrzeżnej Zachodniej. Teren jest nierówny, w południowo – wschodniej części porośnięty wysoką zielenią i drzewami. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zespoły garaży oraz budynki usługowo – biurowe. Istnieje możliwość obsługi komunikacyjnej przedmiotowej nieruchomości z węzła drogowego Mysłowice z autostrady A4, poprzez drogę powiatową ulicę Obrzeżną Zachodnią.
  • Dojazd komunikacją zbiorową: autobusami linii KZK GOP Nr 160 i 223 do przystanku Ćmok Tysiąclecia, a następnie przejście pieszo.
  • Uzbrojenie – działkę w części północno – zachodniej i wschodniej przecinają sieci teletechniczne, elektroenergetyczne i sieć gazowa. W części południowo – zachodniej sieć elektroenergetyczna NN, wodociągowa i teletechniczna.

3. Sposób zagospodarowania

Szczegółowe zagospodarowanie terenu i jego zabudowa nastąpi zgodnie z ustaleniami planu miejscowego. Teren przeznaczony jest na cele usługowe, na którym zrealizować można zabudowę z przeznaczeniem pod usługi społeczne związane z kulturą, oświatą, edukacją, opieką zdrowotną i społeczną, sportu i rekreacji i innych oraz pod usługi konsumpcyjne przeznaczone pod gastronomię, rozrywkę, drobne usługi i rzemiosło, turystykę oraz handel detaliczny. W zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania i zagospodarowania nieruchomości jej nabywca własnym staraniem i na własny koszt, zobowiązany będzie do zrealizowania uzbrojenia technicznego dla zamierzonej inwestycji, zapewnienia dostawy mediów, a także w razie takiej konieczności uzyskania zezwolenia i dokonania wycinki istniejącej zieleni. Obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywać się będzie z drogi publicznej ulicy Mikołowskiej.

4. Tryb zbycia

Przetarg nieograniczony.

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, tel. kontaktowy nr (32) 3171236, a informacji o możliwości i warunkach zabudowy tego terenu w Wydziale Architektury i Budownictwa tel. kontaktowy nr (32) 3171324, w godzinach pracy urzędu.

W obiektywie

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy