» Biznes » Mysłowicka Rada Biznesu

Mysłowicka Rada Biznesu

Została utworzona dnia 01. 04. 2019 r. (zarządzenie numer 132)

17.05.2019 r. Przyjęto zarządzeniem nr 223 Regulamin Mysłowickiej Rady Biznesu, który szczegółowo określa zadania, zasady i tryb funkcjonowania MRB
MRB jest to dobrowolne zrzeszenie przedsiębiorców, działających na terenie Mysłowic. Działalność Rady opiera się na społecznej pracy. Rada współdziała z władzami miejskimi i stanowi forum dyskusji nad najważniejszymi tematami gospodarczymi dotyczącymi miasta i regionu. Mysłowicka Rada Biznesu to organ opiniodawczo – doradczy powołany na czas trwania kadencji Prezydenta Miasta Mysłowice. Prezydent powołuje i odwołuje członków rady w formie odrębnego zarządzenia.
Celem Rady Biznesu jest;
• współpraca z władzami miasta
• kształtowanie polityki gospodarczej miasta
• wymiana poglądów i kontaktów między samorządem a środowiskiem gospodarczym
• podejmowanie działań (inicjatyw) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
i inwestycyjnej.
• Tworzenie innowacyjnych programów sprzyjających rozwojowi gospodarczemu miasta.
Zadania rady;
• Wyrażanie opinii na temat inicjatyw, decyzji, strategicznych przedsięwzięć Prezydenta Miasta Mysłowice dotyczących przedsiębiorczości i polityki gospodarczej
• wspieranie rozwoju i przedsiębiorczości
• opiniowanie polityki finansowej, planów naprawczych miasta Mysłowice
• rekomendowanie zmian aktów prawa miejskiego
Mysłowicka Rada Biznesu może:
• lobbować na rzecz tworzenia nowych inwestycji i miejsc pracy
• informować o funkcjonowaniu przedsiębiorców, ich problemach oraz wyrażać opinie na temat stanu rozwoju gospodarczego miasta.
• Wspólnie promować środowisko przedsiębiorców, wzmacniać jego prestiż, wyróżniać najlepsze firmy w różnych dziedzinach.
• Propagować idee społecznej odpowiedzialności biznesu
• wspierać działalność gospodarczą, promocyjną, naukową i kulturalną
Organizacja i koordynacja pracy Mysłowickiej rady Biznesu należy do Przewodniczącego MBR wybranego w jawnym głosowaniu przez powołanych członków. Organem kierowniczym jest Prezydium, również wybierane spośród członków w jawnym głosowaniu zwykłą większością głosów.
Prezydium działa w składzie 7 osób.:
• Przewodniczący MRB (Koordynuje prace Rady, przewodniczy posiedzeniom, reprezentuje Rade na zewnątrz)
• wiceprzewodniczący
• sekretarz (sporządza protokoły z posiedzeń)
• czterech członków Prezydium
Prezydium jest wybierane na czas kadencji MRB i może funkcjonować w składzie niepełnym. Głównym zadaniem Prezydium jest: koordynacja tematyki prac MRB, opracowywanie rocznego harmonogramu prac MRB i wytyczanie kierunków jej działalności.
Mysłowicka Rada Biznesu może zapraszać na spotkania oraz do udziału w pracy MRB ekspertów, rzeczoznawców, przedstawicieli organów administracji państwowej, organizacji pozarządowych, jednostki samorządu terytorialnego.
Posiedzenia powinny odbywać się co najmniej raz na kwartał, są otwarte dla mieszkańców. Zaproszenie na posiedzenie należy wysłać wszystkim zainteresowanym co najmniej 7 dni przed. 
Jeśli Przewodniczący zwołuje posiedzenie nadzwyczajne to 5 dni przed.

Rada podejmuje decyzje w formie uchwały

Rada zrzesza 39 członków w tym Członkowie Prezydium Mysłowickiej Rady Biznesu w składzie; Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz oraz czterech Członków Prezydium.

1 Adamowicz Marta
2 Bartnicka Bożena
3 Bartniczek Grzegorz
4 Bautista Mauricio – Sekretarz
5 Borowiec Lucyna – Przewodnicząca
6 Chowaniec Aleksander
7 Długaj Edward
8 Golonka Ewa – Wiceprzewodnicząca
9 Gornig Kajetan
10 Grodzka–Haba Sylwia
11 Gryt Michał
12 Gruszka Zbigniew
13 Jaskółka Adam
14 Klichta Krzysztof – Członek Prezydium
15 Klimek Wojciech
16 Kuc Jerzy
17 Loska Grzegorz
18 Markowicz Bartłomiej
19 Nowiński Andrzej
20 Olej Sławomir
21 Olesch Norbert
22 Olesiak Marek
23 Podsiadło Marcin
24 Sagan Jakub
25 Seredyński Krzysztof
26 Sikora Maciej – Członek Prezydium
27 Słowikowski Krzysztof. – Członek Prezydium
28 Szwajcok Andrzej
29 Słowikowska Marta
30 Trzepietowska Marzanna
31 Wrona Marcin
32 Wróbel Marek
33 Wszołek Stanisław – Członek Prezydium
34 Zagurba Krystyna
35 Zając Ewa
36 Zarzycki Jakub
37 Szulc Krystian
38 Filar Jerzy
39 Pałka Piotr

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy