» Inwestycje » ul. Cicha – Wiejska – teren o pow. ok. 1,22 ha pod zabudowę mieszkaniową
7 października 2020

ul. Cicha – Wiejska – teren o pow. ok. 1,22 ha pod zabudowę mieszkaniową

Informacja o terenie niezabudowanym, przygotowywanym do zbycia pod zabudowę mieszkaniową.

1. Położenie

Nieruchomość niezabudowana, położona w Mysłowicach – Laryszu u zbiegu ulic: Cichej i Wiejskiej. Adres: 41 – 404 Mysłowice, ul. Cicha

W skład nieruchomości wchodzą działki: nr 2312/141 o pow. 12.089 m2 i nr 2313/122 o pow. 124 m2, o łącznej pow. 12.213 m2, położone na karcie mapy 1 obrębu Brzezinka, zapisane odpowiednio w księdze wieczystej nr KA1L/00026232/6 i nr KA1L/00026193/0 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową.

2. Charakterystyka nieruchomości

  • Właścicielem nieruchomości jest Gmina Mysłowice.
  • Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 12.213 m2.
  • Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta:

Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą nr LIV/557/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dzielnicy „Morgi Zachód” w Mysłowicach, przedmiotowe działki posiadają przeznaczenie: MU II – tereny mieszkaniowo – usługowe – zabudowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług. Zbywane działki znajdują się na obszarze terenu górniczego, w związku z czym wznoszenie trwałych budowli i urządzeń, zgodnie z zapisami planu miejscowego, wymaga uzgodnienia z właściwym organem państwowego nadzoru górniczego. Zagospodarowanie nin. nieruchomości nastąpi na podstawie zapisów w/w planu miejscowego.

  • Dojazd komunikacją indywidualną: ul. Cichą, ul. Wiejską.
  • Dojazd komunikacją zbiorową: autobusami linii KZK GOP Nr 76, Nr 76N, Nr 106, Nr 160, Nr 219, Nr 788 do ul. Laryskiej.
  • Uzbrojenie – rejon nieruchomości uzbrojony jest w sieci: wodociągową, gazową, energetyczną, teletechniczną, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

3. Sposób zagospodarowania

Charakterystyka: Nieruchomość niezabudowana, przeznaczona do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową, zgodnie z zapisami wyżej wym. planu miejscowego. Na zbywanym terenie dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wolnostojącą, bliźniaczą, szeregową oraz małe domki mieszkalne do 4 rodzin w jednym budynku, zgodnie ze standardami określonymi w planie. Nin. działki zostaną sprzedane w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, łącznie jako jedna zorganizowana całość gospodarcza o pow. 12.213 m2. Obsługa komunikacyjna zbywanego terenu może się odbywać z drogi publicznej – ul. Wiejskiej i ul. Cichej. Lokalizację zjazdu nabywca uzgodni z zarządcą drogi w odrębnym postępowaniu. Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi na podstawie zapisów obowiązującego planu miejscowego. Przedmiotowe grunty objęte są wpływami aktualnej eksploatacji górniczej oraz płytkiej eksploatacji dokonanej w przeszłości. W granicach w/w działek oraz w ich sąsiedztwie znajdowały się liczne szyby i szybiki związane z płytką eksploatacją pokładu (na zbywanych gruntach zlokalizowane są 2 zlikwidowane szybiki, nin. teren położony jest częściowo w strefie uskokowej). Działka nr 2312/141 w dużej części jest zadrzewiona. Przyszły nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt: Dokonać wycinki zieleni, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z planową inwestycją (ewentualne opłaty z tym związane ponosi nabywca); W razie potrzeby dokonać drenażu i odwodnienia nieruchomości; Uporządkować teren; Zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków i wód opadowych.

4. Tryb zbycia

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (w całości).

W przypadku zainteresowania nabyciem przedmiotowych gruntów szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1 tel. 32 31 71  236. Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy nieruchomości można uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta w Mysłowicach przy Placu Wolności 2, tel. 32 31 71 324 (w godz. pracy urzędu).

W obiektywie

Kontakt

Urząd Miasta Mysłowice
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice
Telefon: (+48) 32 317 11 00
Fax: (+48) 32 222 25 65
E-mail: um@myslowice.pl

Formularz kontaktowy